มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


นายธนวัฒน์  สุวรรณลักษณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา Software Engineering

นางสาวภิญญา  เรืองชัยนุสรณ์
คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)นายอภิสิทธิ์  จิตรสมควร
คณะครุศาสตร์
เอกพลศึกษา

นางสาวนริศรา  ควรสงวน
คณะครุศาสตร์
เอกภาษาไทยนางสาวภาวิณี  อิ่มสะอาด
พยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมนางสาวณัฐิพรรณ  เจียมประสูตร์
คณะครุศาสตร์  เอกภาษาไทย
นางสาวนลัทพร  กอประเสริฐถาร
คอมพิวเตอร์

นางสาวยุวดี  เนตรน้อย
นางสาวพัตรา  ฮ้อเจริญนางสาวอังคณา  ศรทรง
คณะครุศาสตร์  เอกภาษาไทย

นายกิตติศักดิ์  กิตติสุขตระกูล
คณะมนุษยศาสตร์  เอกดนตรี

นายธีรพล  ฉิมนางจีน
คณะมนุษยศาสตร์  เอกดิจิตอลอาร์ตนายอุเทน  จิตตวัฒนากูล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


นายอภิสิทธิ์  ชุติมันตพงศ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวจุฑามาศ  สว่างวงศ์
คณะครุศาสตร์  เอกพลศึกษา

นางสาวชลดา  ม่วงคำ
คณะครุศาสตร์  เอกภาษาไทยนางสาววิชุดา  ฉุยประเสริฐสุข
คณะครุศาสตร์  เอกภาษาไทย

นายสุปรีชา  บุญเพ็ญ
อุตสหกรรมการท่องเที่ยวนายอิศรา  มีดี
คณะครุศาสตร์  เอกภาษาไทยนายวรัญญู  ศรีเพ็ชร

นายวัฒนา  สันติธำรงพันธ์

นายนพวิชัย  มานะสิน


นางสาวมณีรัตน์  แดงพยนต์

นางสาวชฎาพร  พิชัยสวัสดิ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


นางสาวศิริลักษณ์  พูนทรัพย์

นางสาวมีนา  อุ่นเจริญ
นางสาวอาภัสรา  มาเอี่ยม


นางสาวดุจฤดี  ศรีชลา
คอมพิวเตอร์นางสาวภัสรา  ภัทรดำเนินสุขผู้ติดตาม